ArticleManagement

ใบกำกับภาษี:  เอกสารสำคัญสำหรับธุรกิจและภาครัฐ

ใบกำกับภาษี เปรียบเสมือน “ใบเสร็จ” พิเศษสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจใบกำกับภาษีอย่างถ่องแท้

องค์ประกอบสำคัญบนใบกำกับภาษี:

 • ข้อมูลทั่วไป:
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลข VAT) ของผู้ขายและผู้ซื้อ
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้ขายและผู้ซื้อ
  • วันที่ออกใบกำกับภาษี
  • เลขที่ใบกำกับภาษี
 • รายละเอียดสินค้าหรือบริการ:
  • รายละเอียดสินค้าหรือบริการ
  • หน่วยนับ
  • ราคาต่อหน่วย
  • จำนวน
  • มูลค่ารวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม:
  • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
  • ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ยอดรวมสุทธิ:
  • ยอดรวมสินค้าหรือบริการ
  • ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ยอดรวมสุทธิ

ประเภทของใบกำกับภาษี:

 • ใบกำกับภาษีแบบเต็ม: แสดงรายละเอียดครบถ้วน นิยมใช้สำหรับธุรกิจ B2B
 • ใบกำกับภาษีแบบย่อ: แสดงรายละเอียดบางส่วน นิยมใช้สำหรับธุรกิจ B2C
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ: ใช้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป สามารถออกได้โดยไม่ต้องจดทะเบียน VAT

ปัจจุบันกรมสรรพากรได้แบ่งใบกำกับภาษีออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

 1. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 2. ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 3. ใบเพิ่มหนี้
 4. ใบลดหนี้
 5. ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด
 6. ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรที่ออกให้สำหรับการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิตออกให้ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อดีของใบกำกับภาษี:

 • หลักฐานการซื้อขาย: เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขายสินค้าหรือบริการ
 • ใช้ในการคำนวณภาษี: ผู้ซื้อสามารถนำไปหักภาษีซื้อ (Input VAT) กับภาษีขาย (Output VAT) ได้
 • เอกสารประกอบการยื่นภาษี: ผู้ขายต้องเก็บใบกำกับภาษีเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) กับกรมสรรพากร
 • หลักฐานการจ่ายเงิน: สามารถใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายเงินกับบริษัท หรือใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อ

FAQ:

ใครต้องออกใบกำกับภาษี?

 • ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ต้องเก็บใบกำกับภาษีนานแค่ไหน?

 • ต้องเก็บใบกำกับภาษีอย่างน้อย 5 ปี

กรณีข้อมูลบนใบกำกับภาษีผิดพลาดต้องทำอย่างไร?

 • แจ้งผู้ขายแก้ไขใบกำกับภาษี

บทความนี้หวังว่าจะช่วยให้คุณเข้าใจใบกำกับภาษีมากขึ้น!

แหล่งข้อมูล: