Download

แจกฟรีตัวอย่างแบบฟอร์ม Timesheet บันทึกชั่วโมงทำงาน offline

แจกฟรีตัวอย่างแบบฟอร์ม: Timesheet หรือใบบันทึกชั่วโมงการทำงาน เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน ข้อมูลในใบบันทึกชั่วโมงการทำงานจะถูกนำไปใช้ในการคำนวณค่าจ้าง ล่วงเวลา และค่าแรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้อมูลในใบบันทึกชั่วโมงการทำงานยังสามารถใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานและวางแผนการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

โดยทั่วไปแล้ว ใบบันทึกชั่วโมงการทำงานจะมีข้อมูลหลักๆ ดังนี้ (แจกฟรีตัวอย่างแบบฟอร์ม)

 • ชื่อพนักงาน
 • รหัสพนักงาน
 • ตำแหน่งงาน
 • แผนก
 • วันที่
 • เวลาเข้างาน
 • เวลาออกงาน
 • จำนวนชั่วโมงทำงาน
 • ประเภทงานที่ทำ

นอกจากข้อมูลหลักๆ เหล่านี้แล้ว ใบบันทึกชั่วโมงการทำงานอาจมีการระบุข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น (แจกฟรีตัวอย่างแบบฟอร์ม)

 • หมายเหตุ
 • ผลสัมฤทธิ์ของงาน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
แจกฟรีตัวอย่างแบบฟอร์ม Timesheet บันทึกชั่วโมงการทำงา
แจกฟรีตัวอย่างแบบฟอร์ม Timesheet บันทึกชั่วโมงการทำงา

แจกฟรีตัวอย่างแบบฟอร์ม Timesheet บันทึกชั่วโมงการทำงาน แบบ offline

สำหรับองค์กรหรือท่านใดที่กำลังมองหาแบบฟอร์ม Timesheet บันทึกชั่วโมงการทำงาน แบบ offline

แบบฟอร์มนี้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี โดยสามารถปรับแต่งข้อมูลต่างๆ ได้ตามความต้องการ

แบบฟอร์ม Timesheet บันทึกชั่วโมงการทำงาน แบบ 1 (Timesheet Template Free 1)

ชื่อพนักงาน
รหัสพนักงาน
ตำแหน่งงาน
แผนก
วันที่
เวลาเข้างาน
เวลาออกงาน
จำนวนชั่วโมงทำงาน
ประเภทงานที่ทำ
หมายเหตุ
นายสมชาย ศรีสุข
123456
พนักงานขาย
ฝ่ายขาย
2023-08-01
08:00
18:00
10
ขายสินค้า
ขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ 3 ราย
นางสาวสุภาพร จันทร์ฉาย
789012
พนักงานบัญชี
ฝ่ายบัญชี
2023-08-02
09:00
17:00
8
ทำบัญชี
บันทึกรายรับ-รายจ่ายของบริษัท
นายธีรศักดิ์ ทองคำ
345678
พนักงาน IT
ฝ่าย IT
2023-08-03
10:00
16:00
6
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน 2 ราย

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฟรีได้ที่ [กดดาวน์โหลด]

แบบฟอร์ม Timesheet บันทึกชั่วโมงการทำงาน แบบ 2 (Timesheet Template Free 2)

ชื่อพนักงาน
รหัสพนักงาน
ตำแหน่งงาน
แผนก
วันที่
เวลาเข้างาน
เวลาออกงาน
จำนวนชั่วโมงทำงาน
ประเภทงานที่ทำ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
นายสมชาย ศรีสุข
123456
พนักงานขาย
ฝ่ายขาย
2023-08-01
08:00
18:00
10
ขายสินค้า
ขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ 3 ราย ได้ยอดขายรวม 1 ล้านบาท
นางสาวสุภาพร จันทร์ฉาย
789012
พนักงานบัญชี
ฝ่ายบัญชี
2023-08-02
09:00
17:00
8
ทำบัญชี
บันทึกรายรับ-รายจ่ายของบริษัท ยอดขายและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
นายธีรศักดิ์ ทองคำ
345678
พนักงาน IT
ฝ่าย IT
2023-08-03
10:00
16:00
6
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน 2 ราย เสร็จตามกำหนดเวลา

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฟรีได้ที่ [กดดาวน์โหลด]

แบบฟอร์ม Timesheet บันทึกชั่วโมงการทำงาน แบบ 3 (Timesheet Template Free 3)

ชื่อพนักงาน
รหัสพนักงาน
ตำแหน่งงาน
แผนก
วันที่
เวลาเข้างาน
เวลาออกงาน
จำนวนชั่วโมงทำงาน
ประเภทงานที่ทำ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
นายสมชาย ศรีสุข
123456
พนักงานขาย
ฝ่ายขาย
2023-08-01
08:00
18:00
10
ขายสินค้า
ค่าเดินทางไปพบลูกค้า 1,000 บาท
นางสาวสุภาพร จันทร์ฉาย
789012
พนักงานบัญชี
ฝ่ายบัญชี
2023-08-02
09:00
17:00
8
ทำบัญชี
ค่าซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 500 บาท
นายธีรศักดิ์ ทองคำ
345678
พนักงาน IT
ฝ่าย IT
2023-08-03
10:00
16:00
6
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ค่าอะไหล่คอมพิวเตอร์ 3,000 บาท

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฟรีได้ที่ [กดดาวน์โหลด]

ทั้ง 3 แบบฟอร์มนี้ มีลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้

 • แบบฟอร์มที่ 1 เป็นแบบฟอร์มที่เรียบง่าย แสดงข้อมูลหลักๆ ที่จำเป็นเท่านั้น
 • แบบฟอร์มที่ 2 เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานได้
 • แบบฟอร์มที่ 3 เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่าย

สามารถเลือกใช้แบบฟอร์มที่เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์

แจกฟรีตัวอย่างแบบฟอร์ม Timesheet บันทึกชั่วโมงการทำงา
แจกฟรีตัวอย่างแบบฟอร์ม Timesheet บันทึกชั่วโมงการทำงาน

วิธีการใช้ Timesheet

โดยทั่วไปแล้ว พนักงานจะต้องกรอกข้อมูลในใบบันทึกชั่วโมงการทำงานทุกวันหลังเลิกงาน โดยให้ระบุข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อพนักงาน
 • รหัสพนักงาน
 • ตำแหน่งงาน
 • แผนก
 • วันที่
 • เวลาเข้างาน
 • เวลาออกงาน
 • จำนวนชั่วโมงทำงาน
 • ประเภทงานที่ทำ

หากมีเวลาทำงานล่วงเวลา พนักงานจะต้องระบุจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลาและประเภทงานที่ทำในใบบันทึกชั่วโมงการทำงานด้วย

เมื่อพนักงานกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้นำใบบันทึกชั่วโมงการทำงานไปยื่นต่อหัวหน้างานเพื่อตรวจสอบและอนุมัติ

ประโยชน์ของ Timesheet

Timesheet มีประโยชน์มากมายดังนี้

 • ใช้เพื่อคำนวณค่าจ้าง ล่วงเวลา และค่าแรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานและวางแผนการทำงานในอนาคต
 • ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน
 • ใช้เพื่อตรวจสอบการขาดงานและลางานของพนักงาน

ดังนั้น การใช้ Timesheet อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปรับแต่งแบบฟอร์ม Timesheet ได้ตามความต้องการ

ท่านหรือองค์กรสามารถปรับแต่งแบบฟอร์ม Timesheet ได้ตามความต้องการ เช่น

 • เพิ่มหรือลดข้อมูลที่ต้องการบันทึก
 • เปลี่ยนชื่อคอลัมน์หรือรูปแบบการแสดงผลข้อมูล
 • ปรับแต่งสีสันและรูปแบบให้เหมาะสมกับองค์กร

การปรับแต่งแบบฟอร์ม Timesheet จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการขององค์กร

แหล่งอ้างอิงที่น่าสนใจ ได้แก่

 • บทความ “What is a Timesheet? How to Use a Timesheet to Track Your Work Hours” เว็บไซต์ The Balance Careers
 • บทความ “How to Create a Timesheet That Works for Your Business” เว็บไซต์ QuickBooks
 • บทความ “Timesheet Templates: The Ultimate Guide” เว็บไซต์ Time Doctor