News

เรียนรู้เป็นทีม ช่วยลดความต่างการเรียนและเสริมทักษะได้เร็ว


ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรียนรู้เป็นทีม พนักงานจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต การอบรมทักษะใหม่ให้กับพนักงาน หรือที่เรียกว่า upskilling และ reskilling จึงมีความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ทักษะใหม่อาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลานานสำหรับพนักงานบางคน การเรียนรู้เป็นทีมจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดความชันของการเรียนรู้และช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้เป็นทีม คือ

การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในทีม โดยอาศัยความร่วมมือและแบ่งปันความรู้จากกันและกัน สมาชิกในทีมสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีปฏิบัติได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การเรียนรู้เป็นทีมยังช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมมากขึ้น

การศึกษาของ Massey University พบว่า การเรียนรู้เป็นทีมสามารถช่วยลดความชันของการเรียนรู้ได้ถึง 20% โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไม่มากนัก การศึกษายังพบว่า การเรียนรู้เป็นทีมสามารถช่วยให้พนักงานมีทักษะการทำงานเป็นทีมดีขึ้นอีกด้วย

เพื่อให้การเรียนรู้เป็นทีมมีประสิทธิภาพ องค์กรควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กัน สนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีม และให้พนักงานมีอิสระในการเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นทีม
การเรียนรู้เป็นทีม

ต่อไปนี้เป็นแนวทางที่องค์กรสามารถส่งเสริมการเรียนรู้เป็นทีมได้

  • จัดให้มีการอบรมทักษะใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การอบรมออนไลน์ การอบรมแบบผสมผสาน (blended learning) และการอบรมในสถานที่จริง เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะกับตนเอง
  • สนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีม เช่น จัดให้มีโครงการหรือภารกิจร่วมกัน เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น ส่งเสริมให้พนักงานถามคำถามและแบ่งปันความคิดเห็น และให้รางวัลแก่พนักงานที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นทีมเป็นแนวทางที่มีประโยชน์สำหรับองค์กรที่ต้องการช่วยให้พนักงานมีทักษะใหม่และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต องค์กรควรพิจารณาแนวทางนี้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงาน

บทความข่าวอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซด์

Why team learning can smoothen the learning curve จาก hrmasia