News

ปิด อบรม: พื้นฐานการบริหารธุรกิจสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รุ่นที่ 1)

พื้นฐานการบริหารธุรกิจสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รุ่นที่ 1)

ชื่อการอบรม(ไทย)พื้นฐานการบริหารธุรกิจสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ชือการอบรม(อังกฤษ)Basic Business Skill for Architects
วิทยากรผู้บรรยายผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์
  
หลักการเนื่องด้วยการบริหารองค์กรเป็นเงื่อนไขสำคัญในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวิชาชีพใด แม้กระทั้งวิชาชีพสถาปนิกเอง ที่ถูกมองว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ การออกแบบ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการทำธุรกิจ จากประสบการณ์ของผู้สอนที่ทำงานในวิชาชีพสถาปนิกและธุรกิจด้านการออกแบบมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี พบว่า วงการสถาปนิกในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจออกแบบขนาดเล็กก็ดี หรือสถาปนิกอิสระก็ดี ต่างก็ประสบกับปัญหาเรื่องขาดทักษะการทำธุรกิจ นำมาซึ่งปัญหาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจขาดทุน การไม่สามารถบริหารค่าใช้จ่ายโครงการหรือค่าใช้จ่ายองค์กรได้ การไม่ทราบว่าต้นทุนอะไรบ้างที่ต้องเสียไปในการทำงาน การคิดค่าบริการวิชาชีพควรคำนึงถึงอะไรบ้าง การเจรจาต่อรองกับลูกค้า หลักการทำสัญญาไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมไปถึงปัจจัยต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการเริ่มต้นเป็นผู้กระกอบการด้านการออกแบบด้วยตนเอง เป็นต้น โดยการดำเนินการธุรกิจให้อยู่รอดไปจนกระทั้งประสบความสำเร็จนั้น สถาปนิกควรต้องมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะทางธุรกิจด้านต่างๆ ซึ่งมีหลายเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะด้านธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกแบบ ต้นทุน รายรับ รายจ่าย ภาษี รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะผู้จัดโครงการอบรมโดย ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ จึงได้จัดอบรม “Basic Business Skill for Architects”ขึ้นในรูปแบบที่มาจากทั้งประสบการณ์ของผู้สอน การศึกษาปัญหาของการประกอบธุรกิจวิชาชีพสถาปนิกในปัจจุบัน และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยการตั้งคำถาม แบ่งปันปัญหาจากประสบการณ์ทำงาน โดยผู้สอนจะให้แนะนำในการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการบริหารด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปได้ในอนาคต

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ1. สถาปนิกอิสระ(Freelance) สถาปนิกที่เป็นผู้บริหารองค์กร และเจ้าหน้าที่ธุรการหรือการเงินของบริษัทที่ประกอบธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมได้มีความรู้พื้นฐานในการบริหารจัดการต้นทุน

2. เพื่อเป็นการสร้างมารตฐานการบริหารองค์กรและการคิดค่าบริการวิชาชีพในวงการสถาปัตยกรรม

  
กลุ่มเป้าหมายสถาปนิกอิสระ, สถาปนิกที่เป็นผู้บริหารองค์กร, เจ้าหน้าที่ธุรการหรือการเงินของบริษัทที่ประกอบธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม
จำนวนผู้เรียนในการอบรมหนึ่งครั้ง30 คน
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม9,000 (ไม่รวม Vat 7%) บาท
สถานที่อาคารลุมพินี ทาวเวอร์

 

FMS Course Poster