Article

รู้หรือไม่? วันแรงงานแห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไร?

1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันที่ระลึกถึงผู้ใช้แรงงาน เพื่อยกย่องและเน้นย้ำถึงความสำคัญของแรงงาน ผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ทำไมถึงมีวันแรงงาน?

ย้อนกลับไปในอดีต แรงงานในยุโรปมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ทั้งเรื่องค่าจ้าง สภาพการทำงาน และสวัสดิการ

ในปี พ.ศ. 2433 แรงงานในหลายประเทศจึงรวมตัวกันต่อสู้เรียกร้องสิทธิ จนนำไปสู่การกำหนดให้ วันที่ 1 พฤษภาคม เป็น วันแรงงานสากล

วันแรงงานในประเทศไทย

ประเทศไทยเริ่มมีการพูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเป็นทางการใน ปี พ.ศ. 2475 โดยมีการจัดตั้ง กรมจัดการแรงงาน เพื่อดูแลสภาพการทำงานและสิทธิของแรงงาน

ในปี พ.ศ. 2499 คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกแรงงาน ได้เสนอให้ วันที่ 1 พฤษภาคม เป็น วันกรรมกรแห่งชาติ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2500 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น วันแรงงานแห่งชาติ

กิจกรรมในวันแรงงาน

ในวันแรงงานแห่งชาติ มักจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงความสำคัญของแรงงาน เช่น

 • การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน
 • การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แรงงาน
 • การจัดมอบรางวัลให้กับแรงงานดีเด่น
 • การจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับแรงงานและครอบครัว

วันแรงงาน หยุดไหม?

วันแรงงานแห่งชาติ ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ แต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนบางแห่ง อาจจะให้ลูกจ้างหยุดงานในวันนี้

วันแรงงานธนาคารหยุดไหม?

วันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันหยุดของสถาบันทางการเงิน ธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี

รู้หรือไม่?

 • ในประเทศไทยมี สภาองค์การลูกจ้าง 3 สภา ทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิให้กับผู้ใช้แรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหน้าที่ดูแลเรื่องหางาน แนะแนวอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน คุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

วันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันที่เราควรระลึกถึงความสำคัญของแรงงาน และร่วมกันสร้างสังคมที่แรงงานได้รับการดูแล มีสิทธิ มีสวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สรุปข้อดีและ FAQ จากบทความวันแรงงานแห่งชาติ

ข้อดีของวันแรงงานแห่งชาติ

 • ช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของแรงงาน: วันแรงงานแห่งชาติเป็นวันที่เราได้หยุดนิ่งเพื่อไตร่ตรองถึงคุณูปการของแรงงาน ผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 • ส่งเสริมสิทธิแรงงาน: วันแรงงานแห่งชาติเป็นโอกาสทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่แรงงานเผชิญ กระตุ้นให้เกิดการพูดคุย หาแนวทางแก้ไข และผลักดันนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน
 • กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง: กิจกรรมต่างๆ ในวันแรงงานแห่งชาติ ช่วยให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
 • เป็นการให้เกียรติแรงงาน: วันแรงงานแห่งชาติเป็นวันพิเศษที่มอบให้กับแรงงาน เป็นการยกย่อง ให้กำลังใจ และแสดงความขอบคุณสำหรับความทุ่มเทของพวกเขา

FAQ เกี่ยวกับวันแรงงานแห่งชาติ

1. วันแรงงานแห่งชาติ หยุดไหม?

วันแรงงานแห่งชาติ ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ หน่วยงานราชการยังคงเปิดทำงานตามปกติ แต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนบางแห่ง อาจจะให้ลูกจ้างหยุดงานในวันนี้

2. วันแรงงานธนาคารหยุดไหม?

วันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันหยุดของสถาบันทางการเงิน ธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่หากเป็นธนาคารที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้าอาจเปิดทำการในบางแห่ง

3. ใครดูแลเรื่องแรงงานในประเทศไทย?

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ดูแลเรื่องหางาน แนะแนวอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน คุ้มครองแรงงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

4. มีองค์กรอะไรบ้างที่ช่วยเหลือแรงงาน?

 • สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
 • สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย
 • สภาองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย

5. แรงงานมีสิทธิอะไรบ้าง?

 • สิทธิได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรม
 • สิทธิได้รับค่าล่วงเวลา
 • สิทธิลาพักร้อน
 • สิทธิลาป่วย
 • สิทธิประกันสังคม
 • สิทธิความปลอดภัยในการทำงาน
 • สิทธิในการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน
 • สิทธิในการเจรจาต่อรอง
 • สิทธิได้รับการคุ้มครองจากการถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

วันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันที่สำคัญที่เราควรจดจำและร่วมกันสร้างสังคมที่แรงงานได้รับการดูแล มีสิทธิ มีสวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อ้างอิงข้อมูลจาก
วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. ของทุกปี อ่านประวัติความเป็นมา (sanook.com)