News

วันวิสาขบูชา พุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567: ประวัติ ความสำคัญ

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้า เนื่องในวันคล้าย วันประสูติ วันตรัสรู้ และ วันปรินิพพาน ของพระองค์ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี

วันวิสาขบูชา ประวัติ ความสำคัญ ในปี พ.ศ. 2567 วันวิสาขบูชาตรงกับ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม

ประวัติวันวิสาขบูชา

 • ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย
 • ก่อนพุทธศักราช 35 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ประเทศอินเดีย
 • พุทธศักราช 80 ปี พระพุทธเจ้า ปรินิพพาน ณ ใต้ต้นสาละคู่ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

ต่อมา พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงบัญญัติให้มีการ “วิสาขบูชา” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 ประการนี้

ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

 • เป็นวันที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา
 • เป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
 • เป็นวันที่ชาวพุทธปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม รักษาศีล เข้าวัด เวียนเทียน
 • เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
 • เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม
 • เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเผยแผ่ศาสนาพุทธ

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

 • ทำบุญตักบาตร: พุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันพระ
 • ฟังเทศน์ฟังธรรม: พุทธศาสนิกชนนิยมไปฟังพระสงฆ์เทศนา
 • รักษาศีล: พุทธศาสนิกชนนิยมรักษาศีล 5
 • เข้าวัด: พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดเพื่อทำบุญ
 • เวียนเทียน: พุทธศาสนิกชนนิยมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
 • กิจกรรมอื่นๆ: ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การปล่อยนก ปล่อยปลา

ข้อดีของการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

 • ได้บุญกุศล: การเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ช่วยให้ได้บุญกุศล
 • ได้ฟังธรรมะ: การฟังเทศน์ฟังธรรม ช่วยให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
 • ได้ฝึกปฏิบัติธรรม: การรักษาศีล
 • ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา: การเข้าวัด
 • ได้สร้างความดี: การทำบุญ
 • ได้พบปะผู้คน: การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

วันวิสาขบูชา: FAQ

ถาม: วันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไร?

ตอบ: วันวิสาขบูชาปี พ.ศ. 2567 ตรงกับ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม

ถาม: กิจกรรมวันวิสาขบูชา มีอะไรบ้าง?

ตอบ: กิจกรรมวันวิสาขบูชา มีดังนี้

 • ทำบุญตักบาตร: พุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันพระ
 • ฟังเทศน์ฟังธรรม: พุทธศาสนิกชนนิยมไปฟังพระสงฆ์เทศนา
 • รักษาศีล: พุทธศาสนิกชนนิยมรักษาศีล 5
 • เข้าวัด: พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดเพื่อทำบุญ
 • เวียนเทียน: พุทธศาสนิกชนนิยมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
 • กิจกรรมอื่นๆ: ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การปล่อยนก ปล่อยปลา

ถาม: ทำไมต้องเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา?

ตอบ: การเวียนเทียนเป็นการบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยจุดเทียนบูชารอบพระอุโบสถ 3 รอบ

ถาม: ข้อดีของการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา มีอะไรบ้าง?

ตอบ: ข้อดีของการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา มีดังนี้

 • ได้บุญกุศล: การเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ช่วยให้ได้บุญกุศล
 • ได้ฟังธรรมะ: การฟังเทศน์ฟังธรรม ช่วยให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
 • ได้ฝึกปฏิบัติธรรม: การรักษาศีล
 • ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา: การเข้าวัด
 • ได้สร้างความดี: การทำบุญ
 • ได้พบปะผู้คน: การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ถาม: วันวิสาขบูชาสำคัญอย่างไร?

ตอบ: วันวิสาขบูชาสำคัญดังนี้

 • เป็นวันที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา
 • เป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
 • เป็นวันที่ชาวพุทธปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม รักษาศีล เข้าวัด เวียนเทียน
 • เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
 • เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม
 • เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเผยแผ่ศาสนาพุทธ

  สรุป: การเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้ปฏิบัติและสังคมโดยรวม ดังนี้

  • บุคคล:
   • ได้บุญกุศล
   • ได้ฟังธรรมะ
   • ได้ฝึกปฏิบัติธรรม
   • ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา
   • ได้สร้างความดี
   • ได้พบปะผู้คน
  • สังคม:
   • ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
   • สร้างความสามัคคีปรองดอง
   • ลดปัญหาอาชญากรรม

  วันวิสาขบูชา จึงเป็นวันที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเผยแผ่ศาสนาพุทธ ดังนั้น พุทธศาสนิกชนควรตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา และควรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

  วันวิสาขบูชา เป็นวันหยุดราชการ พุทธศาสนิกชนจึงมีโอกาสได้พักผ่อน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องงาน

  วันวิสาขบูชา ปีนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันทำบุญกุศล ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

  แหล่งข้อมูล:

  หมายเหตุ

  • บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
  • พุทธศาสนิกชนควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ