ArticleManagementMarketing

รายรับ กำไร รายได้ ต่างกันอย่างไร แยกแยะกันชัดๆ!

คุณเคยสงสัยไหม ว่าคำว่า “รายรับ” “กำไร” และ “รายได้” มีความหมายเหมือนกันหรือเปล่า? ในโลกของธุรกิจ คำศัพท์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำเหล่านี้ จะช่วยให้คุณวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของธุรกิจได้อย่างแม่นยำ บทความนี้จะพาคุณไปไขข้อข้องใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้คุณแยกแยะความแตกต่างระหว่าง “รายรับ” “กำไร” และ “รายได้” ได้อย่างชัดเจน

รายรับ (Revenue)

รายรับ คือ เงินสดหรือมูลค่าเทียบเท่าเงินสดที่ธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ คิดง่ายๆ ว่าเป็นเงินที่ไหลเข้ามาในธุรกิจ รายรับยังไม่หักลบค่าใช้จ่ายใดๆ ตัวอย่างของรายรับ ได้แก่

 • รายได้จากการขายสินค้า
 • รายได้จากการให้บริการ
 • รายได้จากค่าเช่า
 • รายได้จากดอกเบี้ย

ประเภทของรายรับ รายรับสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น

 • รายรับประจำ (Recurring Revenue) เป็นรายรับที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น รายได้จากค่าสมาชิก รายได้จากค่าเช่า
 • รายรับไม่ประจำ (Non-Recurring Revenue) เป็นรายรับที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ เช่น รายได้จากการขายสินค้าครั้งเดียว

บทบาทของรายรับ รายรับถือเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นถึงศักยภาพการสร้างยอดขายของธุรกิจ ยิ่งธุรกิจมีรายรับมาก แสดงว่าธุรกิจสามารถขายสินค้าหรือบริการได้มาก แต่เพียงแค่มีรายรับสูง ก็ไม่ได้การันตีว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จ เพราะยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

ต้นทุน (Cost)

ต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจต้องเสียไปเพื่อผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เปรียบเหมือนกับเงินที่ไหลออกจากธุรกิจ ต้นทุนมีหลายประเภท เช่น

 • ต้นทุนวัตถุดิบ (Direct Cost) เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้า เช่น ต้นทุนเหล็กสำหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) เป็นต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้า แต่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเช่าสำนักงาน

กำไร (Profit)

กำไร คือ เงินที่เหลืออยู่หลังจากหักลบต้นทุนจากรายรับ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ ยิ่งกำไรมาก แสดงว่าธุรกิจสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำไรสามารถแบ่งออกเป็น

ประเภทของกำไร

 • กำไรขั้นต้น (Gross Profit) เป็นกำไรที่คำนวณโดยหักลบต้นทุนวัตถุดิบจากรายรับ
 • กำไรสุทธิ (Net Profit) เป็นกำไรที่คำนวณโดยหักลบต้นทุนทั้งหมด (ทั้งต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนทางอ้อม) จากรายรับ

สัญญาณจากกำไร

 • กำไรขั้นต้นสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้า
 • กำไรสุทธิสูง แสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวม

รายได้ (Income)

รายได้ คือ เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลหรือธุรกิจได้รับจากแหล่งต่างๆ เช่น เงินเดือน เงินปันผล เงินรางวัล รายได้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น

 • รายได้จากการทำงาน (Earned Income) เป็นรายได้ที่ได้จากการทำงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง
 • รายได้จากการลงทุน (Investment Income) เป็นรายได้ที่ได้จากการลงทุน เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย
 • รายได้จากธุรกิจ (Business Income) เป็นรายได้ที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ

ความแตกต่างระหว่างรายรับกับรายได้

 • รายรับ เป็นเงินที่ไหลเข้ามาในธุรกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ยังไม่หักลบค่าใช้จ่าย
 • รายได้ เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลหรือธุรกิจได้รับจากแหล่งต่างๆ รวมถึงรายรับที่หักลบค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างประกอบ

ลองพิจารณาตัวอย่างธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าดังนี้

 • รายรับ ของร้านในเดือนนี้คือ 100,000 บาท
 • ต้นทุน ของร้านในเดือนนี้คือ 60,000 บาท
 • กำไร ของร้านในเดือนนี้คือ 40,000 บาท (100,000 – 60,000)

กรณีที่ 1: เจ้าของร้านนำเงินกำไร 40,000 บาท ไปลงทุนในกองทุนรวม เงิน 40,000 บาท นี้ถือเป็น รายได้ ของเจ้าของร้าน

กรณีที่ 2: เจ้าของร้านนำเงินกำไร 40,000 บาท ไปใช้จ่ายส่วนตัว เงิน 40,000 บาท นี้ ไม่ถือเป็นรายได้ ของเจ้าของร้าน แต่ถือเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ความสัมพันธ์ระหว่าง รายรับ ต้นทุน กำไร และรายได้

ความสัมพันธ์ระหว่างคำเหล่านี้สามารถแสดงได้ดังนี้

รายรับ – ต้นทุน = กำไร

กำไรสุทธิ + รายได้จากแหล่งอื่นๆ = รายได้รวม

บทสรุป

 • รายรับ คือ เงินที่ไหลเข้ามาในธุรกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ยังไม่หักลบค่าใช้จ่าย
 • ต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจต้องเสียไปเพื่อผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ
 • กำไร คือ เงินที่เหลืออยู่หลังจากหักลบต้นทุนจากรายรับ
 • รายได้ คือ เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลหรือธุรกิจได้รับจากแหล่งต่างๆ รวมถึงรายรับที่หักลบค่าใช้จ่ายแล้ว

การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง รายรับ กำไร และรายได้ จะช่วยให้คุณวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. รายรับขั้นต้นและกำไรสุทธิ ต่างกันอย่างไร?

 • รายรับขั้นต้น เป็นกำไรที่คำนวณโดยหักลบต้นทุนวัตถุดิบจากรายรับ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้า
 • กำไรสุทธิ เป็นกำไรที่คำนวณโดยหักลบต้นทุนทั้งหมด (ทั้งต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนทางอ้อม) จากรายรับ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวม

2. ธุรกิจที่มีรายรับสูง แสดงว่าธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่?

ไม่เสมอไป เพราะรายรับเป็นเพียงตัวชี้วัดเบื้องต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจที่มีรายรับสูง แต่มีค่าใช้จ่ายสูง อาจจะไม่ได้มีกำไร หรืออาจจะขาดทุน

3. เราสามารถคำนวณรายได้สุทธิของบุคคลได้อย่างไร?

รายได้สุทธิของบุคคล สามารถคำนวณได้โดยหักลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากรายได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น พนักงานเงินเดือนมีเงินเดือน 20,000 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่าย 15,000 บาทต่อเดือน รายได้สุทธิของพนักงานเงินเดือนคนนี้คือ 5,000 บาทต่อเดือน

4. ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อรายรับ กำไร และรายได้?

ปัจจัยที่มีผลต่อรายรับ กำไร และรายได้ มีมากมาย เช่น สภาพเศรษฐกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด ประสิทธิภาพการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบ ภาษี ฯลฯ

5. ทำไมธุรกิจควรวิเคราะห์รายรับ กำไร และรายได้อยู่เสมอ?

การวิเคราะห์รายรับ กำไร และรายได้ จะช่วยให้ธุรกิจทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง ช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

สรุป

รายรับ กำไร และ รายได้ เป็นคำศัพท์ที่สำคัญในโลกของธุรกิจ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำเหล่านี้ จะช่วยให้คุณวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของธุรกิจได้อย่างแม่นยำ และนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง บทความนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลย

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ