FMS-TimesheetProducts

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ ดีกว่า Excel

ระบบ FALCON24 มีความสะดวกและประสิทธิภาพสูงกว่า Excel เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นพิเศษ และมีฟังก์ชันที่ช่วยให้การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความสะดวกในการใช้งาน(ดีกว่า Excel)

ระบบ FALCON24 ที่ออกแบบเฉพาะกิจการบริษัทมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่า Excel ซึ่งต้องสร้างและปรับแต่งเอง ระบบ FALCON24 มักจะมีการเครื่องมือและฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลและคำนวณอัตโนมัติ

การตรวจสอบและความถูกต้อง:

ระบบ FALCON24 มักมี #การตรวจสอบข้อมูล และกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลที่บันทึกเป็นไปตามข้อกำหนด นี่ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือความล่าช้าในการคำนวณใน Excel

การเข้าถึงและการแบ่งปันข้อมูล:

ระบบ FALCON24 ที่ใช้ #งานออนไลน์ เช่นแอปพลิเคชันเว็บเบส์หรือโซลูชันคลาวด์ช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ง่าย ๆ ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปันรายงาน FALCON24 ระหว่างสมาชิกในทีมหรือกับผู้บริหารได้โดยง่าย

การวิเคราะห์และรายงาน:

ระบบ FALCON24 มักมีฟังก์ชันในการวิเคราะห์ข้อมูลและ #สร้างรายงาน เพื่อให้ผู้บริหารหรือทีมงานสามารถติดตามและวิเคราะห์การใช้เวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทำงานและการจัดทีมให้เหมาะสม

การปรับแต่งและการอัปเกรด:

ระบบ FALCON24 ที่พัฒนาโดทีมงาน WisdomFirm มีการอัปเดตและอัปเกรดเพื่อตอบสนองความต้องการและ #เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น