ArticleManagement

ผู้จัดการโครงการที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร

ผู้จัดการโครงการ เปรียบเสมือนกัปตันที่ขับเคลื่อนให้โครงการไปสู่เป้าหมาย บทความนี้จะมาอธิบายถึงคุณสมบัติสำคัญที่ผู้จัดการโครงการควรมี แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

คุณสมบัติสำคัญที่ผู้จัดการโครงการควรมี

1. ทักษะการจัดการ : ผู้จัดการโครงการ

 • การวางแผนและจัดระเบียบ:
  • วางแผนงาน กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ทรัพยากร
  • จัดลำดับความสำคัญ แบ่งงาน มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม
  • ติดตามความคืบหน้า วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข
 • การบริหารเวลา:
  • บริหารเวลาของตัวเองและสมาชิกในทีม
  • ควบคุมเวลาให้เป็นไปตามแผน
  • จัดการกับงานเร่งด่วนและงานค้าง
 • การบริหารทรัพยากร:
  • จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • หาแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ

2. ทักษะด้านบุคคล : ผู้จัดการโครงการ

 • การสื่อสาร:
  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
  • ฟังอย่างตั้งใจ ถามเพื่อความเข้าใจ
  • เสนอข้อมูล สรุปประเด็น แจ้งข่าวสาร ให้ความรู้
 • การเจรจาต่อรอง:
  • เจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์สูงสุดของโครงการ
  • หาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับ
  • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • การเป็นผู้นำ:
  • สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้สมาชิกในทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มอบหมายงานตามความสามารถ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กำลังใจ
  • ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด รับผิดชอบต่อผลลัพธ์

3. ทักษะด้านเทคนิค : ผู้จัดการโครงการ

 • ความรู้เกี่ยวกับโครงการ:
  • เข้าใจหลักการ ประเภท กระบวนการ เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการ
  • เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมกับโครงการ
 • ความรู้ด้านงาน:
  • เข้าใจเนื้อหา วิธีการ ขั้นตอน ของงานในโครงการ
  • วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข
 • การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์:
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการ เช่น MS Project, Primavera ,Timesheet

4. คุณสมบัติส่วนตัว : ผู้จัดการโครงการ

 • ความรับผิดชอบ:
  • รับผิดชอบต่องาน ผลลัพธ์ และสมาชิกในทีม
  • รักษาคำพูด ทำตามสัญญา
 • ความซื่อสัตย์:
  • โปร่งใส ตรงไปตรงมา ยุติธรรม
  • รักษาความลับของโครงการ
 • ความมีวินัย:
  • ทำงานอย่างมีระเบียบ ตรงต่อเวลา รักษาเวลา
  • ควบคุมอารมณ์ ทำงานภายใต้ความกดดัน

ผู้จัดการโครงการที่ดี ควรมีทักษะและคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน เพื่อขับเคลื่อนให้โครงการไปสู่เป้าหมาย ประสบความสำเร็จ บรรลุผลตามที่ต้องการ

ผู้จัดการโครงการที่เก่ง ไม่ได้เกิดมาเก่ง แต่ต้องผ่านการฝึกฝน พัฒนาตนเอง และเรียนรู้จากประสบการณ์ ทุ่มเท มุ่งมั่น และอดทน คุณก็สามารถเป็นผู้จัดการโครงการที่เปี่ยมประสิทธิภาพและนำพาโครงการไปสู่ความสำเร็จได้