News

ผู้จัดการระดับกลางทำอย่างไรเพื่อเสริมสร้างบทบาทตัวเอง

ผู้จัดการระดับกลางเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรทุกแห่ง ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของทีมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร อย่างไรก็ดี บทบาทของผู้จัดการระดับกลางมักไม่ชัดเจน และอาจไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้

บทความจากเว็บไซต์ HRM Asia เสนอแนวทาง 6 ประการที่องค์กรไทยควรดำเนินการเพื่อเสริมสร้างบทบาทของผู้จัดการระดับกลาง ดังนี้

1.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ

ผู้จัดการระดับกลางจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร ทั้งในด้านอุตสาหกรรม ลูกค้า คู่แข่ง และสภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อให้สามารถตัดสินใจและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาทักษะด้านการจัดการ

ผู้จัดการระดับกลางจำเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านการจัดการ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และทักษะการจูงใจ เพื่อให้สามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.มอบอำนาจให้ตัดสินใจ

ผู้จัดการระดับกลางจำเป็นต้องได้รับมอบอำนาจให้ตัดสินใจในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

4.สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูง

ผู้จัดการระดับกลางจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สามารถสื่อสารและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.ให้การสนับสนุนและคำแนะนำ

ผู้จัดการระดับกลางจำเป็นต้องให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่พนักงานในทีม เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะและเติบโตในอาชีพการงาน

6.สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

องค์กรควรสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้จัดการระดับกลางพัฒนาทักษะและความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

เสริมสร้างบทบาทผู้จัดการระดับกลาง
เสริมสร้างบทบาทผู้จัดการระดับกลาง

แนวทางทั้ง 6 ประการนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถเสริมสร้างบทบาทของผู้จัดการระดับกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับประเทศไทย แนวทางเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยองค์กรควรพิจารณาบริบทของธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลัก เพื่อให้สามารถบรรลุผลลัพธ์สูงสุด


บทความบทบาทของผู้จัดการระดับกลางอ้างอิงจากบทความในเว็บไซต์

HRM Asia ชื่อว่า “6 ways to strengthen the role of middle managers” โดยบทความนี้นำเสนอแนวทาง 6 ประการที่องค์กรไทยควรดำเนินการเพื่อเสริมสร้างบทบาทของผู้จัดการระดับกลาง