News

ประกันสังคม: อัปเดตเงินสมทบเดือนกรกฎาคม 2567

กรุงเทพฯ 26 มิถุนายน 2567 – เข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2567 มาดูกันว่าผู้ประกันตนแต่ละมาตราต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเท่าไหร่กันบ้าง

ประกันสังคม มาตรา 33:

 • พนักงานประจำ: จ่าย 5% ของรายได้ต่อเดือน คิดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • นายจ้างและลูกจ้าง: จ่ายฝ่ายละ 5%
  • กรณีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป จ่าย 750 บาทต่อเดือน
  • จ่ายเงินสมทบรวม 9,000 บาทต่อปี (สำหรับผู้มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท)

ประกันสังคม มาตรา 39:

 • จ่าย 432 บาทต่อเดือน
 • จ่ายเงินสมทบรวม 5,184 บาทต่อปี

ประกันสังคม มาตรา 40:

 • เลือกได้ 3 ทางเลือก ดังนี้
  • ทางเลือกที่ 1: จ่าย 70 บาทต่อเดือน
   • ได้รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
   • จ่ายเงินสมทบ 840 บาทต่อปี
  • ทางเลือกที่ 2: จ่าย 100 บาทต่อเดือน
   • ได้รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และชราภาพ
   • จ่ายเงินสมทบ 1,200 บาทต่อปี
  • ทางเลือกที่ 3: จ่าย 300 บาทต่อเดือน
   • ได้รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร
   • จ่ายเงินสมทบ 3,600 บาทต่อปี

อย่าลืมชำระเงินสมทบประกันสังคมให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ครอบคลุม

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

 • เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม: https://www.sso.go.th/
 • โทรสายด่วนประกันสังคม 1506

อ้างอิงข่าวประกันสังคม จาก

เงินสมทบประกันสังคม “ม.33-ม.39-ม.40” เดือนกรกฎาคม 2567 ต้องจ่ายกี่บาท? (sanook.com)