News

ประกาศอัตราเงินบำเหน็จชราภาพ ประกันสังคม “ม.33-ม.39-ม.40”

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานประกันสังคม 2 ฉบับ กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 ดังนี้

มาตรา 33 และ 39: ประกันสังคม

 • มีผลบังคับใช้: ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • วิธีคำนวณ:
  • เงินสมทบสุทธิ หมายถึง เงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ
  • ผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ = เงินสมทบสุทธิ x ผลประโยชน์ตอบแทนสะสม x อัตราผลประโยชน์ตอบแทน
  • อัตราผลประโยชน์ตอบแทน = 2.53% ต่อปี
 • หมายเหตุ: อัตราผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 4 นี้ ให้ใช้ในการคำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ จนกว่าสำนักงานประกันสังคมจะออกประกาศเปลี่ยนแปลง

มาตรา 40: ประกันสังคม

 • มีผลบังคับใช้: ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 • วิธีคำนวณ:
  • เงินสมทบ หมายถึง เงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนตามมาตรา 19 หรือ 20 ของพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบฯ พ.ศ. 2561
  • ผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ = เงินสมทบ x ผลประโยชน์ตอบแทนสะสม x อัตราผลประโยชน์ตอบแทน
  • อัตราผลประโยชน์ตอบแทน = 2.60% ต่อปี
 • หมายเหตุ: อัตราผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 3 นี้ ให้ใช้บังคับสำหรับการคำนวณจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพในปีต่อไปด้วย จนกว่าสำนักงานประกันสังคมจะออกประกาศเปลี่ยนแปลง

แหล่งข้อมูล:

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญจากประกาศราชกิจจานุเบกษา กรุณาอ่านฉบับเต็มเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิงข้อมูลข่าวจาก

ราชกิจจาฯ ประกาศอัตราผลประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพ ประกันสังคม “ม.33-ม.39-ม.40” (sanook.com)