ProductsFMS-Timesheet

การบันทึกการทำงาน Timesheet กับ เขียนฟอร์ม ให้เจ้านายเข้าใจ

ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ Timesheet Management เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกการทำงานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถระบุรายละเอียดของงานที่ทำ ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน และผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการติดตามความคืบหน้าของงาน ประเมินผลการทำงานของพนักงาน และคำนวณค่าตอบแทนได้

อย่างไรก็ตาม การเขียนฟอร์ม Timesheet ให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ เพื่อให้นายเข้าใจและเรากลับมาอ่านแล้วรู้เรื่อง ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำวิธีการเขียนฟอร์ม Timesheet ที่ดี ดังนี้

1. ระบุข้อมูลที่จำเป็น (ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ Timesheet Management)

ฟอร์ม Timesheet ควรระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่นายจำเป็นต้องทราบ เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ โดยข้อมูลที่จำเป็นโดยทั่วไป ได้แก่

 • วันและเวลาเริ่มงาน
 • วันและเวลาสิ้นสุดงาน
 • งานที่ทำ
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
 • ผลลัพธ์ที่ได้

นอกจากนี้ ยังสามารถระบุข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น เช่น ประเภทของงาน ลำดับความสำคัญของงาน หรือปัญหาที่พบในการทำงาน

2. ระบุข้อมูลให้ชัดเจน

ข้อมูลในฟอร์ม Timesheet ควรระบุให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้นายสามารถอ่านและเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยควรใช้ภาษาที่กระชับ ตรงประเด็น และหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์หรือวลีที่ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุงานที่ทำ สามารถใช้คำอธิบายที่ชัดเจน เช่น “พัฒนาระบบใหม่” หรือ “แก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรม” แทนการใช้คำอธิบายที่กว้างๆ เช่น “ทำงานเกี่ยวกับระบบ”

3. ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลในฟอร์ม Timesheet ควรระบุให้ครบถ้วน เพื่อให้นายสามารถประเมินผลการทำงานของพนักงานได้อย่างถูกต้อง โดยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นแล้ว

ตัวอย่างเช่น หากทำหลายงานในวันเดียวกัน ควรระบุรายละเอียดของงานแต่ละงานแยกกัน

4. ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง

ข้อมูลในฟอร์ม Timesheet ควรระบุให้ถูกต้อง เพื่อให้นายสามารถเชื่อถือข้อมูลได้ โดยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุข้อมูลให้ถูกต้องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

ตัวอย่างเช่น หากระบุระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน จะต้องระบุให้ถูกต้องว่าใช้เวลาเท่าใด

5. ออกแบบฟอร์มให้ใช้งานง่าย

การออกแบบฟอร์ม Timesheet ควรคำนึงถึงการใช้งานที่ง่ายและสะดวก โดยควรจัดวางข้อมูลให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย

ตัวอย่างเช่น สามารถใช้สีสันหรือสัญลักษณ์เพื่อแยกแยะข้อมูลประเภทต่างๆ

ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ Timesheet Management (AI)
ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ Timesheet Management (AI)

ตัวอย่างฟอร์ม Timesheet

ตัวอย่างฟอร์ม Timesheet ที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้

 • ระบุข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน
 • ระบุข้อมูลให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
 • ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
 • ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง
 • ออกแบบฟอร์มให้ใช้งานง่าย

ตัวอย่างฟอร์ม Timesheet ที่ดี จะช่วยให้นายเข้าใจและเรากลับมาอ่านแล้วรู้เรื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและองค์กร โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ Timesheet Management ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอ้างอิง

 • หนังสือคู่มือการเขียนฟอร์ม
 • ตัวอย่างฟอร์ม Timesheet Management จากองค์กรอื่นๆ
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

ข้อควรระวังในการเขียนฟอร์ม Timesheet Management

สรุป

 • ไม่ควรเขียนฟอร์มให้ซับซ้อนจนเกินไป เพราะอาจทำให้พนักงานเกิดความสับสนในการกรอกข้อมูล
 • ไม่ควรใช้คำศัพท์หรือวลีที่เข้าใจยาก ควรใช้คำศัพท์หรือวลีที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
 • ควรตรวจสอบข้อมูลในฟอร์มให้ถูกต้อง ก่อนนำไปใช้งาน

การเขียนฟอร์ม Timesheet Management ให้นายเข้าใจและเรากลับมาอ่านแล้วรู้เรื่องนั้น จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยควรออกแบบฟอร์มให้ชัดเจน ครบถ้วน สะดวกในการกรอกข้อมูล และทันสมัย นอกจากนี้ ยังควรตรวจสอบข้อมูลในฟอร์มให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน