ArticleManagement

บัญชีรายรับรายจ่าย: เข้าใจง่าย ทำได้จริง

บัญชีรายรับรายจ่าย เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางการเงิน ช่วยให้เราติดตาม วิเคราะห์ วางแผน และจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆ แยกหัวข้อชัดเจน พร้อมวิธีทำและตัวอย่าง

1. บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไร?

คือ การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงินที่ “เข้า” และ “ออก” แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • รายรับ: เงินที่ได้รับ เช่น เงินเดือน เงินจากงานเสริม เงินออม ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • รายจ่าย: เงินที่จ่ายออกไป เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2. ประโยชน์ของบัญชีรายรับรายจ่าย

 • รู้สถานะทางการเงิน: ช่วยให้เห็นภาพรวมของเงินที่เข้าออก ว่ามีเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่
 • วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่าย: ช่วยให้รู้ว่าใช้จ่ายอะไรมากน้อยแค่ไหน หาจุดอ่อนและปรับพฤติกรรม
 • วางแผนการเงิน: ตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการหนี้สิน: ช่วยให้รู้จำนวนหนี้สิน หาวิธีจัดการและปลดหนี้ได้เร็วขึ้น

3. วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย

3.1 เตรียมเครื่องมือ

 • สมุดบันทึก
 • ปากกา
 • แอปพลิเคชั่นบันทึกรายรับรายจ่าย (มีให้เลือกมากมาย)

3.2 จดบันทึก

 • จดวันที่
 • ระบุประเภท (รายรับ/รายจ่าย)
 • รายละเอียดของรายการ
 • จำนวนเงิน

3.3 แยกประเภท

 • แยกประเภทรายรับ (เงินเดือน เงินจากงานเสริม เงินออม ฯลฯ)
 • แยกประเภทรายจ่าย (ค่าใช้จ่ายจำเป็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ)

3.4 สรุปผล

 • สรุปยอดรวมรายรับและรายจ่ายแต่ละเดือน
 • วิเคราะห์ว่าใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่
 • หาวิธีปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย

4. ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่าย

ตัวอย่าง 1:

วันที่
ประเภท
รายละเอียด
จำนวนเงิน
1 ก.พ. 2567
รายรับ
เงินเดือน
20,000 บาท
5 ก.พ. 2567
รายจ่าย
ค่าเช่าบ้าน
6,000 บาท
10 ก.พ. 2567
รายจ่าย
ค่าอาหาร
3,000 บาท
15 ก.พ. 2567
รายจ่าย
ค่าเดินทาง
1,000 บาท
20 ก.พ. 2567
รายจ่าย
ค่าซื้อของ
2,000 บาท

สรุป:

 • รายรับรวม: 20,000 บาท
 • รายจ่ายรวม: 12,000 บาท
 • เงินคงเหลือ: 8,000 บาท

ตัวอย่าง 2:

ประเภท
รายรับ
รายจ่าย
เงินเดือน
20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจำเป็น (ค่าเช่า ค่าอาหาร ค่าเดินทาง)
เงินจากงานเสริม
5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่าช้อปปิ้ง ค่าเที่ยว)
เงินออม
5,000 บาท

สรุป:

 • รายรับรวม: 30,000 บาท
 • รายจ่ายรวม: 15,000 บาท
 • เงินคงเหลือ: 15,000 บาท

5. แหล่งข้อมูลและเครื่องมือ

6. สรุป

บัญชีรายรับรายจ่าย เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับจัดการเงิน เริ่มต้นง่ายๆ เพียงจดบันทึก วิเคราะห์ และปรับพฤติกรรม ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างแน่นอน

ลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายของคุณเอง

เพิ่มเติม:

 • บัญชีรายรับรายจ่ายมีหลายรูปแบบ เลือกแบบที่เหมาะกับคุณ
 • จดบันทึกอย่างสม่ำเสมอ วิเคราะห์ และปรับปรุงอยู่เสมอ
 • มีวินัยในการใช้จ่าย อดออม และวางแผนการเงิน