ArticleManagement

บริหารคนต่างยุคอย่างไรให้สามารถทำงานร่วมกันได้

บริหารคนต่างยุคอย่างไร ในยุคปัจจุบัน องค์กรมีพนักงานจากหลายเจเนอเรชั่นทำงานร่วมกัน แต่ละเจเนอเรชั่นมีค่านิยม วิธีการทำงาน และมุมมองต่อโลกที่แตกต่างกัน บทความนี้จะแนะนำวิธีการบริหารคนต่างยุคให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

เข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละเจเนอเรชั่น (บริหารคนต่างยุคอย่างไร)

 • Baby Boomers (เกิด พ.ศ. 2489 – 2507):
  • มีประสบการณ์สูง
  • ทุ่มเท
  • ทำงานหนัก
  • ชอบการสื่อสารแบบตัวต่อตัว
 • Generation X (เกิด พ.ศ. 2508 – 2522):
  • ทำงานเป็นทีม
  • ยืดหยุ่น
  • ชอบการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา
 • Generation Y (เกิด พ.ศ. 2523 – 2543):
  • เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • ต้องการ work-life balance
  • ชอบการสื่อสารแบบออนไลน์
 • Generation Z (เกิด พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน):
  • ต้องการการเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ
  • ต้องการความท้าทาย
  • ชอบการสื่อสารแบบรวดเร็ว
  • ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส

กลยุทธ์ในการบริหารคนต่างยุค

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่าง
 • ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • สร้างโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนา
 • มอบหมายงานให้เหมาะสมกับจุดเด่นของแต่ละเจเนอเรชั่น
 • สร้างระบบการให้รางวัล

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กลยุทธ์

 • จัดกิจกรรม ice-breaking เพื่อให้พนักงานจากต่างเจเนอเรชั่นได้รู้จักกัน
 • จัดอบรมเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
 • จัดโปรแกรม mentorship เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
 • จัดเวิร์คช็อปเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่
 • จัดกิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม


กรณีศึกษา บริหารคนต่างยุคอย่างไรให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น:

ในปัจจุบัน องค์กรมีพนักงานจากหลายเจเนอเรชั่นทำงานร่วมกัน แต่ละเจเนอเรชั่นมีค่านิยม วิธีการทำงาน และมุมมองต่อโลกที่แตกต่างกัน การบริหารคนต่างยุคให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้นำ

กลยุทธ์ที่บริษัท XYZ ใช้

บริษัท XYZ ประสบความสำเร็จในการบริหารคนต่างยุคโดยใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่าง

บริษัท XYZ เชื่อในการเคารพและยอมรับความแตกต่างของพนักงาน พนักงานทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม ice-breaking และการอบรมเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างพนักงาน

2. ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท XYZ ย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เปิดกว้าง และเคารพซึ่งกันและกัน บริษัทจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสาร และมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก

3. สร้างโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนา

บริษัท XYZ เชื่อในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทจัดโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาที่หลากหลายเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ พัฒนาทักษะที่มีอยู่ และเติบโตในสายงาน บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านโปรแกรม e-learning และทุนการศึกษา

4. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับจุดเด่นของแต่ละเจเนอเรชั่น

บริษัท XYZ เข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละเจเนอเรชั่น บริษัทมอบหมายงานให้พนักงานโดยคำนึงถึงทักษะ ประสบการณ์ และความสนใจของพนักงาน ตัวอย่างเช่น พนักงานเจเนอเรชั่น X มักมีประสบการณ์สูง บริษัทจึงมอบหมายงานที่ require ประสบการณ์และความละเอียดรอบคอบ พนักงานเจเนอเรชั่น Y มักมีความคิดสร้างสรรค์ บริษัทจึงมอบหมายงานที่ require ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

5. สร้างระบบการให้รางวัล

บริษัท XYZ มีระบบการให้รางวัล พนักงานทุกคนมีโอกาสได้รับรางวัลตามผลงานและความทุ่มเท บริษัทมีระบบการประเมินผลงานที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม

ตัวอย่าง

กรณีศึกษา 1:

บริษัท XYZ มีโครงการ mentorship จับคู่พนักงานจากต่างเจเนอเรชั่น พนักงานรุ่นพี่จากเจเนอเรชั่น Baby Boomers ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และคำแนะนำให้กับพนักงานรุ่นน้องจากเจเนอเรชั่น Millennials โครงการนี้ช่วยให้พนักงานทั้งสองเจเนอเรชั่นเรียนรู้จากกันและกัน พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

กรณีศึกษา 2:

บริษัท XYZ จัดกิจกรรม CSR พนักงานจากทุกเจเนอเรชั่น ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมนี้ช่วยให้พนักงานได้รู้จักกัน ทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

บทสรุป

การบริหารคนต่างยุคให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นนั้น ผู้นำต้องมีความเข้าใจจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละเจเนอเรชั่น สร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม และส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ บริษัท XYZ เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารคนต่างยุค

หมายเหตุ:

 • บทความนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น ผู้นำต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
 • การบริหารคนนั้นไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ผู้นำต้องเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอ

แหล่งอ้างอิง

เพิ่มเติม

 • ผู้นำสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารคนต่างยุคจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ เว็บไซต์ และสัมมนา
 • ผู้นำควรสังเกตและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อปรับกลยุทธ์การบริหารคนให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน

ตัวอย่างเพิ่มเติม

 • บริษัทสามารถจัดกิจกรรม onboarding เพื่อให้พนักงานใหม่จากต่างเจเนอเรชั่นเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร วิธีการทำงาน และเพื่อนร่วมงาน
 • บริษัทสามารถจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยพนักงานจากทุกเจเนอเรชั่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาของพนักงาน
 • บริษัทสามารถจัดทำคู่มือการทำงาน เพื่ออธิบายวิธีการทำงาน กฎระเบียบ และนโยบายต่างๆ ขององค์กร