News

ทักษะด้านดิจิทัล 4 ระดับ สู่อนาคตแห่งอาชีพ

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิต ทักษะด้านดิจิทัลจึงกลายเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้ทำการแบ่งทักษะด้านดิจิทัลออกเป็น 4 ระดับ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

ทักษะดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Fundament Skills)

ทักษะดิจิทัลระดับพื้นฐานเป็นทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่ทุกคนควรมี เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมสำนักงาน การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ทักษะดิจิทัลระดับพื้นฐานนี้จะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างทักษะดิจิทัลระดับพื้นฐาน

 • การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น การเริ่มต้นใช้งาน การปิดเครื่อง
 • การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เช่น การค้นหาข้อมูล การใช้บริการอีเมล
 • การใช้โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
 • การใช้สื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น เช่น Facebook, Twitter, Instagram

ทักษะดิจิทัลระดับต้น (Basic Skills)

ทักษะดิจิทัลระดับต้นเป็นทักษะดิจิทัลที่ใช้ในการทำงาน การประกอบอาชีพ หรือ การประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน เป็นต้น ทักษะดิจิทัลระดับต้นนี้จะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางอาชีพ

ตัวอย่างทักษะดิจิทัลระดับต้น

 • การใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมบัญชี โปรแกรมออกแบบกราฟิก โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์
 • การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Microsoft Excel, Tableau, Power BI
 • การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน เช่น Microsoft Teams, Slack, Zoom

ทักษะดิจิทัลระดับกลาง (Intermediate Skills)

ทักษะดิจิทัลระดับกลางเป็นทักษะดิจิทัลที่ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตลาด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริการลูกค้า เป็นต้น ทักษะดิจิทัลระดับกลางนี้จะช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างทักษะดิจิทัลระดับกลาง

 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตลาด เช่น การตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เช่น การเรียนรู้ออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
 • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริการลูกค้า เช่น ระบบอัตโนมัติบริการลูกค้า ระบบแชทบอท
ทักษะดิจิทัล
ทักษะดิจิทัล

ทักษะดิจิทัลระดับสูง (Advance Skills)

ทักษะดิจิทัลระดับสูงเป็นทักษะดิจิทัลที่ตรงกับตำแหน่งงาน สอดคล้องกับสมรรถนะหรือมาตรฐานฝีมือที่ยอมรับในอุตสาหกรรมดิจิทัลแบบเข้มข้น เช่น ทักษะการเขียนโปรแกรม ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทักษะปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ทักษะดิจิทัลระดับสูงนี้จะช่วยให้สามารถทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะด้านดิจิทัลสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างทักษะดิจิทัลระดับสูง

 • ทักษะการเขียนโปรแกรม เช่น Python, Java, JavaScript
 • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Hadoop, Spark, Hive
 • ทักษะปัญญาประดิษฐ์ เช่น Machine Learning, Deep Learning

สรุป:

ทักษะด้านดิจิทัลเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคนในยุคดิจิทัล กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ทำการแบ่งทักษะด้านดิจิทัลออกเป็น 4 ระดับ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล ผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่เพียงพอจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางอาชีพ และก้าวสู่อนาคตแห่งอาชีพได้อย่างมั่นคง

อ้างอิงจาก อัปสกิลด่วน ! 10 อาชีพ ‘ทักษะดิจิทัล’ ระดับสูง ที่ตลาดต้องการ 5 ปีข้างหน้า (bangkokbiznews.com)
รูปจาก 4 levels of digital skills (bing.com)