ทดลองใช้ระบบ Wisdom Firm management System

ทดลองใช้ระบบ Wisdom Firm management System รายละเอียดดังนี้

ระบบTime Sheet
-Daily Report
-Personal Week View
-Personal Month View
-Team Timesheet
-Timesheet Approval

รายละเอียดรายงาน
-Self Report
-FARM Corporate
-FARM Project

ระบบข้อมูลส่วนกลาง
-Client
-Project

Login
user: demo
password: demo

เข้าที่ https://demo.wisdomfirm.com