Article

ค่าแรง: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

ค่าแรง หมายถึง เงินตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างสำหรับการทำงาน ค่าแรงมีความสำคัญต่อผู้ใช้แรงงาน เพราะเป็นรายได้หลักที่ใช้ในการดำรงชีวิต นายจ้าง เองก็ได้รับประโยชน์จากการจ่ายค่าแรงที่เหมาะสม เช่น ช่วยจูงใจให้ลูกจ้างทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการลาออก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

ค่าแรงมีหลายประเภท ดังนี้

 • ค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นอัตราค่าแรงที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง โดยมีอัตราที่แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
 • ค่าจ้างตามทักษะ เป็นค่าแรงที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างตามทักษะ ประสบการณ์ และความรู้
 • ค่าจ้างตามผลงาน เป็นค่าแรงที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างตามผลงานที่ทำได้ เช่น จำนวนชิ้นงาน ยอดขาย หรือประสิทธิภาพการทำงาน

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรง มีดังนี้

 • ทักษะและประสบการณ์ ลูกจ้างที่มีทักษะและประสบการณ์สูง มักได้รับค่าแรงที่สูงกว่าลูกจ้างที่มีทักษะและประสบการณ์น้อย
 • การศึกษา ลูกจ้างที่มีการศึกษาสูง มักได้รับค่าแรงที่สูงกว่าลูกจ้างที่การศึกษาต่ำ
 • สถานที่ทำงาน ค่าแรงในเขตเมือง มักสูงกว่าค่าแรงในเขตชนบท
 • อุปสงค์และอุปทานของแรงงาน หากมีความต้องการแรงงานสูง ค่าแรงจะสูง แต่หากมีแรงงานล้นตลาด ค่าแรงจะต่ำ
 • กฎหมายและข้อบังคับ กฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาล มีผลต่ออัตราค่าแรงขั้นต่ำ และสวัสดิการอื่นๆ ที่ลูกจ้างควรได้รับ

ระบบค่าแรง

ระบบค่าแรง เป็นวิธีการกำหนดค่าแรงให้กับลูกจ้าง ระบบค่าแรงที่พบบ่อย มีดังนี้

 • ระบบค่าแรงตามเวลา เป็นระบบที่จ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน ระบบนี้เหมาะกับงานที่มีรูปแบบงานที่แน่นอน สามารถวัดผลงานได้ชัดเจน
 • ระบบค่าแรงตามผลงาน เป็นระบบที่จ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้างตามผลงานที่ทำได้ ระบบนี้เหมาะกับงานที่มีผลงานที่วัดได้ชัดเจน เช่น จำนวนชิ้นงาน ยอดขาย หรือประสิทธิภาพการทำงาน
 • ระบบค่าแรงผสม เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบค่าแรงตามเวลา และระบบค่าแรงตามผลงาน ระบบนี้เหมาะกับงานที่มีทั้งส่วนที่วัดผลงานได้ชัดเจน และส่วนที่วัดผลงานได้ยาก

ข้อดีและข้อเสียของระบบค่าแรงแต่ละประเภท

ระบบค่าแรง
ข้อดี
ข้อเสีย
ระบบค่าแรงตามเวลา
– ลูกจ้างได้รับค่าแรงที่แน่นอน – ง่ายต่อการบริหารจัดการ
– ไม่จูงใจให้ลูกจ้างทำงานเพิ่มผลงาน
ระบบค่าแรงตามผลงาน
– จูงใจให้ลูกจ้างทำงานเพิ่มผลงาน – ลูกจ้างมีรายได้ที่ไม่แน่นอน
– บริหารจัดการยาก – อาจเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างลูกจ้าง
ระบบค่าแรงผสม
– ได้ข้อดีของทั้งระบบค่าแรงตามเวลา และระบบค่าแรงตามผลงาน
– ซับซ้อน – บริหารจัดการยาก

ปัญหาเกี่ยวกับค่าแรง

ปัญหาเกี่ยวกับค่าแรงที่พบบ่อย มีดังนี้

 • ค่าแรงขั้นต่ำที่ไม่เพียงพอ ค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบัน อาจไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ
 • ความเหลื่อมล้ำด้านค่าจ้าง ค่าแรงของลูกจ้างในบางสาขาอาชีพ อาจสูงมาก แต่ค่าแรงของลูกจ้างในบางสาขาอาชีพ อาจต่ำมาก
 • การกดขี่แรงงาน นายจ้างบางราย อาจจ่ายค่าแรงต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ หรือบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 • การเลือกปฏิบัติ ลูกจ้างบางกลุ่ม อาจได้รับค่าแรงที่ต่ำกว่าลูกจ้างกลุ่มอื่น โดยไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผล เช่น การเลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา

แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าแรง

 • ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ
 • ลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าจ้าง โดยส่งเสริมให้ลูกจ้างมีทักษะที่สูงขึ้น และสนับสนุนให้ลูกจ้างรวมกลุ่มต่อรองค่าแรง
 • กำกับดูแลนายจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
 • สร้างความตระหนักรู้ ให้ลูกจ้างรู้สิทธิหน้าที่ของตน และกล้าที่จะเรียกร้องค่าแรงที่เป็นธรรม

อนาคตของค่าแรง

แนวโน้มของค่าแรงในอนาคต มีดังนี้

 • ค่าแรงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ตามการพัฒนาเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่สูงขึ้น
 • ความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงจะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ค่าแรงของแรงงานที่มีทักษะสูง สูงขึ้น
 • เทคโนโลยี จะมีผลต่อค่าแรง โดยอาจทำให้บางอาชีพสูญเสียงาน แต่จะเกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงในอนาคต

 • เทคโนโลยี เทคโนโลยี จะมีผลต่อค่าแรง โดยอาจทำให้บางอาชีพสูญเสียงาน แต่จะเกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะมีผลต่อค่าแรง โดยอาจทำให้บางอาชีพสูญเสียงาน แต่จะเกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน
 • โลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์ จะมีผลต่อค่าแรง โดยอาจทำให้ค่าแรงในบางประเทศ ต่ำลง หรือสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะของแรงงาน และค่าครองชีพ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่าแรงต่อผู้ใช้แรงงาน** และนายจ้าง

 • ผู้ใช้แรงงาน การเปลี่ยนแปลงค่าแรง จะมีผลต่อผู้ใช้แรงงาน ดังนี้
  • ค่าแรงที่สูงขึ้น จะช่วยให้ผู้ใช้แรงงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • ความมั่นคงในอาชีพ จะเพิ่มมากขึ้น
  • โอกาสในการพัฒนา จะเพิ่มมากขึ้น
 • นายจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าแรง จะมีผลต่อนายจ้าง ดังนี้
  • ต้นทุนการผลิต จะสูงขึ้น
  • การแข่งขัน จะรุนแรงขึ้น
  • ต้องพัฒนา กระบวนการผลิต และบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

บทสรุป

ค่าแรง มีความสำคัญต่อผู้ใช้แรงงาน และนายจ้าง รัฐบาล ภาคเอกชน และผู้ใช้แรงงาน จำเป็นต้องร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาระบบค่าแรง ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ผู้ใช้แรงงาน ควรมีทักษะ และความรู้ ที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน นายจ้าง ควรจ่ายค่าแรงที่เป็นธรรม และดูแลสวัสดิการลูกจ้างอย่างเหมาะสม

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม